หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
   
 
 
เทศบาลตำบลแม่นะ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอเชียงดาว ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงดาวประมาณ 3 กิโลเมตร หรือห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 68 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน 107 (ถนนโชตนา) มีเนื้อที่ 257.5 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 160,937.5 ไร่
 
เทศบาลตำบลแม่นะ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.อินทขิล อ.แม่แตง    
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตป่าสงวนและเขตอนุรักษ์สัตว์ป่า ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตวนอุทยานแห่งชาติ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว  
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านป่าบง 416 460 876 467  
2   บ้านแม่นะ 611 705 1,316 555
  3   บ้านจอมคีรี 535 556 1,091 466  
4   บ้านห้วยโจ้ 433 453 886 426
  5   บ้านแม่ยะ 508 521 1,029 406  
6   บ้านสบคาบ 339 381 720 336
  7   บ้านสบอ้อ 294 311 605 265  
8   บ้านแม่อ้อใน 777 790 1,567 609
  9   บ้านปางมะโอ 132 107 239 234  
10   บ้านแก่งปันเต๊า 95 100 195 102
  11   บ้านแม่แมะ 303 303 606 202  
12   บ้านสันป่าเกี๊ยะ 354 357 711 205
  13   บ้านแม่ซ้าย 45 43 88 63  
    รวม 4,842 5,087 9,929 4,336
 
ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
 
จำนวนประชากรทั้งหมด9,929 คน แยกเป็น

ชายจำนวน4,842คน คิดเป็นร้อยละ 48.77

หญิงจำนวน5,087คน คิดเป็นร้อยละ 51.23
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด4,336ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย38.56คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
สภาพภูมิอากาศในตำบลแม่นะ มี 3 ฤดู

ฤดูหนาว เดือนตุลาคม - เดือนมกราคม

ฤดูร้อน เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกรกฎาคม

ฤดูฝน เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน
 
 
 
 
อาชีพหลักของประชาชนจะเป็นการเกษตรกรรมโดยปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง พริก กระเทียม ลิ้นจี่ ลำไย ซึ่งจะปลูกสลับหมุนเวียนไปตามฤดูกาล ปัจจุบันต้นทุนการผลิตจะสูงมาก ดังนั้นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต้องหาวิธีการที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้มีกำไรมากขึ้น เช่น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น
การอุตสาหกรรม แทบทุกครัวเรือนจะมีการจักสานเข่ง โดยใช้ไม้ไผ่ซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่น ถือได้ว่าเป็นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่ำ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาไม้ไผ่ด้วย หากมีการตัดไม้ไผ่หรือตัดหน่อไม้ไผ่จำนวนมากเกินไปอาจส่งผลทำให้ไม้ไผ่มีไม่เพียงพอในการจักสานเข่ง การท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยวจะมีจุดเด่นด้านทรัพยากรป่าไม้ที่ค่อนข้างจะมีความอุดมสมบูรณ์ ป่าไม้เขียวขจ ีเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสาย และส่งผลให้เกิดน้ำตกหลายแห่งซึ่งจะมีน้ำไหลตลอดปี เหมาะสมที่จะต้องมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง และเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดูวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในป่าแต่ไม่ทำลายป่า
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558