หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
   
 
 
เทศบาลตำบลแม่นะ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอเชียงดาว ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงดาวประมาณ 3 กิโลเมตร หรือห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 68 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน 107 (ถนนโชตนา) มีเนื้อที่ 257.5 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 160,937.5 ไร่
 
เทศบาลตำบลแม่นะ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.อินทขิล อ.แม่แตง    
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตป่าสงวนและเขตอนุรักษ์สัตว์ป่า ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตวนอุทยานแห่งชาติ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว  
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านป่าบง 433 467 900 399  
2   บ้านแม่นะ 655 724 1,379 520
  3   บ้านจอมคีรี 553 588 1,151 520  
4   บ้านห้วยโจ้ 420 439 859 364
  5   บ้านแม่ยะ 417 403 820 326  
6   บ้านสบคาบ 341 384 725 316
  7   บ้านสบอ้อ 290 306 596 248  
8   บ้านแม่อ้อใน 680 662 1,342 556
  9   บ้านปางมะโอ 129 113 242 219  
10   บ้านแก่งปันเต๊า 91 92 183 91
  11   บ้านแม่แมะ 246 224 470 177  
12   บ้านสันป่าเกี๊ยะ 327 338 665 167
  13   บ้านแม่ซ้าย 42 49 91 57  
    รวม 4,624 4,789 9,413 3,850
 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2557
 
จำนวนประชากรทั้งหมด9,413 คน แยกเป็น

ชายจำนวน4,624คน คิดเป็นร้อยละ 49.12

หญิงจำนวน4,789คน คิดเป็นร้อยละ 50.88
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด3,850ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย36.56คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
สภาพภูมิอากาศในตำบลแม่นะ มี 3 ฤดู

ฤดูหนาว เดือนตุลาคม - เดือนมกราคม

ฤดูร้อน เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกรกฎาคม

ฤดูฝน เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน
 
 
 
 
อาชีพหลักของประชาชนจะเป็นการเกษตรกรรมโดยปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง พริก กระเทียม ลิ้นจี่ ลำไย ซึ่งจะปลูกสลับหมุนเวียนไปตามฤดูกาล ปัจจุบันต้นทุนการผลิตจะสูงมาก ดังนั้นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต้องหาวิธีการที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้มีกำไรมากขึ้น เช่น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น
การอุตสาหกรรม แทบทุกครัวเรือนจะมีการจักสานเข่ง โดยใช้ไม้ไผ่ซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่น ถือได้ว่าเป็นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่ำ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาไม้ไผ่ด้วย หากมีการตัดไม้ไผ่หรือตัดหน่อไม้ไผ่จำนวนมากเกินไปอาจส่งผลทำให้ไม้ไผ่มีไม่เพียงพอในการจักสานเข่ง การท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยวจะมีจุดเด่นด้านทรัพยากรป่าไม้ที่ค่อนข้างจะมีความอุดมสมบูรณ์ ป่าไม้เขียวขจ ีเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสาย และส่งผลให้เกิดน้ำตกหลายแห่งซึ่งจะมีน้ำไหลตลอดปี เหมาะสมที่จะต้องมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง และเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดูวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในป่าแต่ไม่ทำลายป่า
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558