หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
 

ส้มโอ บ้านแก่งปันเต๊า  
 

หมู่บ้านโฮมสเตย์แม่แมะ
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.แม่นะ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด คชจ.เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราค [ 13 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 5 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด คชจ.เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราค [ 8 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 9 โครงการ [ 7 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
 
ทต.อมก๋อย ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง รณรงค์ \\\"ลดใช้พลาสติก งดใช้โฟม\\\" ในเ [ 16 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.อมก๋อย ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ลงทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าว ประจำวันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าว ประจำวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านทับ การรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ยั้งเมิน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสั [ 14 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่นะ ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด คชจ.เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราค [ 13 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าว ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่นะ ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด คชจ.เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราค [ 8 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.แม่นะ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 9 โครงการ [ 7 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านทับ รายงานงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 พร้อมผลการตรวจสอบของสำนั [ 27 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าว ประจำวันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.อมก๋อย ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล [ 26 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
ทต.อมก๋อย ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแ [ 26 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าว ประจำวันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านทับ ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลปางหินฝน รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร [ 23 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.แม่นะ ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด คชจ.เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราค [ 18 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
ทต.อมก๋อย ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลอมก๋อย ได้จัดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบ [ 18 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.อมก๋อย ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 63 
ทต.อมก๋อย ประมวลภาพงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยแก้ว ประจำปี 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
 
   
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 กสธ. มท 0819.2/ว140  [ 16 ม.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว254  [ 16 ม.ค. 2563 ]
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/วส142  [ 15 ม.ค. 2563 ]
การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 15 ม.ค. 2563 ]
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว461  [ 15 ม.ค. 2563 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กพส. มท 0810.6/ว129  [ 15 ม.ค. 2563 ]
ขอขยายระยะเวลาเปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียบตามโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว121  [ 15 ม.ค. 2563 ]
การรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว126 [แบบฟอร์มฯ]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 ฯ สน.คท. มท 0808.2/468-543 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว123 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
การประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงให้กับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว110  [ 13 ม.ค. 2563 ]
สาร อสถ. นายประยูร รัตนเสนีย์ เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2563 กศ. มท 0816.3/ว109  [ 13 ม.ค. 2563 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Rural Development กพส. มท 0810.2/ว95  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562 กสธ. มท 0819.2/ว87  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การรายงานแบบติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว84 [รายชื่อศูนย์ฯ]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว104  [ 13 ม.ค. 2563 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว5  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สน.คท. มท 0808.2/ว89 [เอกสารแนบ]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ด่วน สน.คท. มท 0808.3/ว76 [อบจ.] [อบต.]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว94  [ 10 ม.ค. 2563 ]
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) และการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว92  [ 10 ม.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 รุ่นที่ 16 - 20 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว90 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ กสธ. มท 0819.3/ว83  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว4  [ 10 ม.ค. 2563 ]
 
 
 
สอบถามการขอข้อมูลข่าวสาร (6 พ.ย. 2561)    อ่าน 241  ตอบ 0  
ขอความอนุเคราห์จัดติดไฟกิ่งริมทาง (19 ส.ค. 2560)    อ่าน 376  ตอบ 0  
ลานคนเดิน (28 เม.ย. 2559)    อ่าน 2631  ตอบ 2  
 
   
เรียน นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่เหียะ และ ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง เชิยประชุมการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าฯ [ 15 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.5/1564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การประชุมนิเทศการบริหารงานและการปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบด้านการเงิน ฯ [ 15 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.5/1565 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง สันกำแพง สันทราย สันป่าตอง เชียงดาว แม่แจ่ม พร้าว แม่วาง แม่ออน ดอยเต่า ฮอด กัลยาณิวัฒนา นายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท.2563 [ 15 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.3/ว1434 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง ยกเว้น ทม.ต้นเปา เรื่องท สารเนื่องในโอกาสวันครู ฯ [ 14 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.3/ว1435 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง แม่ริม แม่แตง สันป่าตอง ฝาง ดอยหล่อ จอมทอง แม่วาง เชียงดาว ชยปราการ สารภี นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตนปลาย ฯ [ 14 ม.ค. 2563 ]     
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง ยกเว้น นายก ทม.ต้นเปา เรื่อง การมอลอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ ผวจ.ปฏิบิบัติราชการแทนฯ [ 14 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.3/ว142 เรียน อำเภเมืองเชียงใหม่ ฝาง ไชยปราการ เชียงดาว แม่แตง แม่ริม สารภี หางดง สันป่าตอง แม่วาง ดอยหล่อ จอมทอง อบจ.ชม ทน.ชม ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ [ 14 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.ว1429 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง วิทยุสื่อสาร [ 14 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.3/ว1409 1-เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่โจ้ นายก ทม.ต้นเปา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.3/ว1409 2-เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่โจ้ นายก ทม.ต้นเปา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.23/0043 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การกำหนดเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นิติกร  [ 14 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.1/1271 เรียน นายอำเภอแม่ริม เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างวันลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ [ 14 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.1/1357 เรียน นายอำเภอดอยสะเก็ด เรื่อง ขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างวันลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ [ 14 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.3/ว1269 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างประะเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้ อปท. ประจำปี 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.3/0045 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก ทม.แม่โจ้ นายก ทม.แม่เหียะ เรื่อง ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน ครั้งที่1/2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.1/ว0034 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล ฯ [ 14 ม.ค. 2563 ]     
ชม0023.1/1345 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดด้วยระบวนการกองทุนแม่ของแผนดิน 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]     
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้น อ.เมืองเชียงใหม่ อมก๋อย จอมทอง ดอยเต่า เวียงแหง และกัลยาณิวัฒนา นายก อบจ.ชม. นายก ทน.ชม. นายก ทม. แม่เหียะ และนายก ทม. เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข [ 14 ม.ค. 2563 ]     
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เรื่อง เชิญชวนส่งรถบุปผชาติ ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]     
เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เรื่อง เชิญชวนส่งรถบุปผชาติ ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563 [ 14 ม.ค. 2563 ]     
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558