หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
 

ส้มโอ บ้านแก่งปันเต๊า  
 

หมู่บ้านโฮมสเตย์แม่แมะ
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.แม่นะ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 28 
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 - 2566 ของเทศบาลตำบลแม่นะ [ 28 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 29 
รายงานผลการจัดซื้อรถยนต์ [ 27 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 30 
 
อบต.บ้านทับ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านทับ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.ยั้งเมิน แผนอัตรากำลังสามปี [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ยั้งเมิน แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.สันกำแพง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
อบต.บ้านทับ ขอเชิญชวน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโค [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.สันกำแพง ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกพื้นเรียบท้ายลาด ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
ทต.อมก๋อย กิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดสด ศาลาสาธารณะ และให้คำแนะนำร้านอาหารเพื่อป้องกันความเ [ 30 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 30 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่1 ค [ 30 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 1 [ 30 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 24 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบ [ 30 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 27 
ทต.อมก๋อย บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่สิ้นสุดการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหา [ 28 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.แม่นะ นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 - 2566 ของเทศบาลตำบลแม่นะ [ 28 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 29 
ทต.แม่นะ รายงานผลการจัดซื้อรถยนต์ [ 27 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 30 
ทต.อมก๋อย ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 [ 26 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 32 
อบต.บ้านทับ แจ้งประชาสัมพันธ์ สรุปคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ คำสั่งที่ 42/256 [ 26 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 39 
อบต.บ้านทับ อบต.บ้านทับ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนตำบลบ้านทับ ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T [ 23 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 36 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 24 
ทต.อมก๋อย ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โควิด-19 [ 22 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 27 
 
   
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2702  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ฺศ. 2563 กค. มท 0803.3/ว949  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว948 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก) สน.บถ. มท 0809.4/ว938  [ 11 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว933  [ 11 พ.ค. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว932  [ 7 พ.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว936  [ 7 พ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว930  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.4/ว926  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application (คุ้มครองเด็ก) กศ. มท 0816.5/ว906  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว916  [ 7 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว923  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว927  [ 7 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 5 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว13 [รายชื่อ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว922  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Infrastructure Project Development, Planning and Management ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว913  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว912  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) กศ. มท 0816.3/ว5940  [ 6 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว918  [ 6 พ.ค. 2564 ]
การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0816.3/ว917  [ 6 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
 
 
 
รบกวนช่วยตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 6 (20 เม.ย. 2564)    อ่าน 27  ตอบ 1  
สอบถามการขอข้อมูลข่าวสาร (29 ธ.ค. 2563)    อ่าน 751  ตอบ 2  
การจัดซื้อจัดจ้าง (4 ส.ค. 2563)    อ่าน 200  ตอบ 0  
 
   
ชม0023.6/14054  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และ นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพย์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
ชม0023.3/14055  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ชม0023.3/14055)  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
ชม0023.3/14056 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม และ นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
ชม0023.3/14058 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม และ นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
ชม0023.6/13978 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง การสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
ชม0023.6/13977 ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 1  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
ชม0023.2/13934  ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่4) พ.ศ.2564  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
ชม0023.6/648  เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ หางดง แม่ริม แม่แตง สันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง แม่วาง เชียงดาว ไชยปราการ สารภี ฝาง ดอยสะเก็ด นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง การประชาสัมพันธ์การส่งบทความ  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
ชม0023.6/13975 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเวียงแหง ดอยเต่า แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา) นายก อบจ.ชม ทน.ชม ทม.แม่เหียะ ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
ชม0023.6/139 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันป่าตอง แม่แตง หางดง ดอยหล่อ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง แจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
  ถึง ท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ เรื่อง การดำเนินกาขอรับบำเหน็จบำนาญ  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
 ถึง ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันโรคติอต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
  ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2564  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
 ถึง นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
 ถึง นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง ของเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณปี 2564  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
 ถึง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาล เรื่อง ของเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ทต.บ้านตาล)  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
 ถึง นายอำเภอแม่แจ่ม เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2563  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
  ถึง นายอำเภอแม่แตง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2564 (ทต.จอมแจ้ง)  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
ชม0023.1/ว642 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่22)  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ชม0023.5/13740 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม และ นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2564  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558
 

facebook
ทต.แม่นะ

facebook
ทต.แม่นะ
ทต.แม่นะ