หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
 

ส้มโอ บ้านแก่งปันเต๊า  
 

หมู่บ้านโฮมสเตย์แม่แมะ
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.แม่นะ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
การชะลอการทำงานของนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน [ 26 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 8 และ 13 จำนวน 6 [ 24 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิก [ 23 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 4 
 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันจันทร์ ที่23 มีนาคม 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 21 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันพุธ ที่18 มีนาคม 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันจันทร์ ที่16 มีนาคม 2563 [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านทับ เวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2 [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านทับ รายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ภดส.3 ม.13 บ้านแม่ขี้มูกน้อย ที่ไร่ที่ดิน [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านทับ รายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ภดส.3 ม.13 บ้านแม่ขี้มูกน้อย ที่อยู่อาศัย [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านทับ รายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ภดส.3 ม.12 บ้านขุนปอน-ห้วยวอก ที่ไร่ที่ดิน [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านทับ รายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ภดส.3 ม.12 บ้านขุนปอน-ห้วยวอก ที่อยู่อาศัย [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านทับ รายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ภดส.3 ม.11 บ้านกิ่วสะแวก ที่ไร่ที่ดิน [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านทับ รายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ภดส.3 ม.11 บ้านกิ่วสะแวก ที่อยู่อาศัย [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านทับ รายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ภดส.3 ม.10 บ้านถวน ที่ไร่ที่ดิน [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านทับ รายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ภดส.3 ม.10 บ้านถวน ที่อยู่อาศัย [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านทับ รายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ภดส.3 ม.10 บ้านกองกาย ที่ไร่ที่ดิน [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านทับ รายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ภดส.3 ม.10 บ้านกองกายที่อยู่อาศัย [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านทับ รายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ภดส.3 ม.9 บ้านแม่แอบ ที่ไร่ที่ดิน [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านทับ รายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ภดส.3 ม.9 บ้านแม่แอบที่อยู่อาศัย [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านทับ รายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ภดส.3 ม.8 บ้านแม่แอบ ที่ไร่ที่ดิน [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านทับ รายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ภดส.3 ม.8 บ้านแม่แอบที่อยู่อาศัย [ 26 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
 
   
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1004  [ 27 มี.ค. 2563 ]
ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว996  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว899  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีเร่งด่วน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว982  [ 27 มี.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว988 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4518-4587 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1842  [ 27 มี.ค. 2563 ]
การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1841  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว976 [เอกสารแนบ]  [ 27 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว981  [ 26 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4444-4517 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 มี.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0803.3/4373  [ 26 มี.ค. 2563 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1780 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 มี.ค. 2563 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว967  [ 25 มี.ค. 2563 ]
การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว966 [แบบเสนอโครงการ]  [ 25 มี.ค. 2563 ]
โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว953  [ 25 มี.ค. 2563 ]
มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว955  [ 25 มี.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว964  [ 25 มี.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2563 กพส. มท 0810.6/ว946  [ 25 มี.ค. 2563 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว950  [ 25 มี.ค. 2563 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 24 มี.ค. 2563 ]
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น กศ. มท 0816.4/ว949 [ผลการดำเนินงาน] [แบบรายงาน]  [ 24 มี.ค. 2563 ]
แจ้งขอเลื่อนการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 กพส. มท 0810.2/ว948  [ 24 มี.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว945  [ 24 มี.ค. 2563 ]
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1759  [ 24 มี.ค. 2563 ]
 
 
 
สอบถามการขอข้อมูลข่าวสาร (6 พ.ย. 2561)    อ่าน 273  ตอบ 0  
ขอความอนุเคราห์จัดติดไฟกิ่งริมทาง (19 ส.ค. 2560)    อ่าน 423  ตอบ 0  
ลานคนเดิน (28 เม.ย. 2559)    อ่าน 2644  ตอบ 2  
 
   
ชม0023.2/10255 1-เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอแม่ออนและอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชียงใหม่ ก.ท.จ.เชียงใหม่ แก้ไข [ 27 มี.ค. 2563 ]     
ชม0023.2/10255 2-เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอแม่ออนและอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชียงใหม่ ก.ท.จ.เชียงใหม่ แก้ไข [ 27 มี.ค. 2563 ]     
ชม0023.3/10754 เรียน นายอำเภอเชียงดาว เรื่อง ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ให้มารับเอกสารที่จังหวัด  [ 27 มี.ค. 2563 ]     
ชม0023.3/10756 เรียน นายอำเภอสันกำแพง เรื่อง ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ให้มารับเอกสารที่จังหวัด [ 27 มี.ค. 2563 ]     
เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง สรุปประเด็นข้องสั่งการ การประชุมผู้บริหารของ อปท.ประจำเดือน มกราคม 2563 ฯ  [ 27 มี.ค. 2563 ]     
ชม0023.3/ว10739 เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมจังหวัดเชียงใหม่ ฯ [ 27 มี.ค. 2563 ]     
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2 [ 27 มี.ค. 2563 ]     
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่องแนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา  [ 27 มี.ค. 2563 ]     
ชม0023.5/10659 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. ประจำเดือน มกราคม2563- กุมภาพันธ์ 2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]     
ชม0023.3/ว10701 เรียน อำเภอดอยสะเก็ด พร้าว กัลยาณิวัฒนา เรื่อง การบันทึกข้อมูลลงในระบบ INFO  [ 27 มี.ค. 2563 ]     
เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันกำแพง แม่แตง หางดง สันป่าตอง แม่วาง ดอยหล่อ เชียงดาว ฝาง นาย อบจ.ชม นายก ทน.ชม เรื่อง โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค [ 27 มี.ค. 2563 ]     
เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง เชียงดาว ไชยปราการ ดอยหล่อ ฝาง แม่แตง แม่ริม แม่วาง สันป่าตอง สารภี หางดง นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.เมืองแกนพัฒนา เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรม การอบรมครูด้วยระบ [ 27 มี.ค. 2563 ]     
ชม0023.1/ว10725 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี หางดง สันป่าตอง จอมทอง ฮอด เชียงดาว ฝาง ทน.ชม ทม.แม่โจ้ เรื่อง ให้เลื่อนวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของอปท.ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 ฯ  [ 27 มี.ค. 2563 ]     
ชม0023.3/ว10661 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ [ 27 มี.ค. 2563 ]     
ชม0023.1/10602 เรียน อำเภอแม่แตง เรื่อง ขอแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร ฯ [ 26 มี.ค. 2563 ]     
ชม0023.1/10606 เรียน อำเภอจอมทอง การอนุมัติให้กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานเขียนตั๋ว ฯ [ 26 มี.ค. 2563 ]     
เรียน นายอำเภอแม่วาง จอมทอง แม่แจ่ม เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย [ 26 มี.ค. 2563 ]     
ชม0023.1/ว0336 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีฌาปนกิจศพของคุณแม่ศรีบุตร สุยะพันธ์ [ 26 มี.ค. 2563 ]     
ชม0023.3/ว10600 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทม.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมของ อปท.ฯ [ 26 มี.ค. 2563 ]     
ชม0023.2/ว10252 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอสันทราย และอำเภอสารภี เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่ แก้ไข [ 26 มี.ค. 2563 ]     
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558