หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
 

ส้มโอ บ้านแก่งปันเต๊า  
 

หมู่บ้านโฮมสเตย์แม่แมะ
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.แม่นะ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ. จำนวน 6 เส้นทาง [ 29 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2,3,4,5,8 และ 13 [ 19 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
5ความแตกต่างของโฉนดที่ดิน, นส.3 ก. และที่ดิน ส.ป.ก.4-01 [ 18 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
 
อบต.ยั้งเมิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยั้งเมิน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประ [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 37 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.แม่นะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ. จำนวน 6 เส้นทาง [ 29 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีดงเย็น ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1 [ 26 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง การประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมั [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ศรีดงเย็น ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันเสาร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าว เทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563 [ 21 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านทับ การรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน [ 20 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ศรีดงเย็น มอบของอุปโภค/บริโภค (ข้าวสารหอมมะลิ 105 ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม) แก่ผู้นำชุมชน 15 ห [ 19 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่นะ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2,3,4,5,8 และ 13 [ 19 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีดงเย็น ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2563 [ 18 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่นะ 5ความแตกต่างของโฉนดที่ดิน, นส.3 ก. และที่ดิน ส.ป.ก.4-01 [ 18 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านทับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปรงบประ [ 15 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.อมก๋อย กิจกรรมออกตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร [ 14 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับต [ 13 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง การประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สม [ 12 พ.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
 
   
การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์รายการค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษาของบุตร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 4  [ 29 พ.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม -เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ "วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ COVID - 19" [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การนิเทศ กำกับ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
เร่งรัดดำเนินการสำรวจปัญหาและความต้องการ กรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่รับถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมชลประทาน ที่มีอายุการใช้งานนานและอยู่ในสภาพชำรุดเกินกว่าที่จะซ่อมบำรุงรักษา ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การสำรวจค่าเช่าบ้านของบุคลากรในสังกัด ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบฟอร์มฯ]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ด่วนที่สุด  [ 28 พ.ค. 2563 ]
การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)  [ 28 พ.ค. 2563 ]
แนวทางดำเนินการและวิธีปฏิบัติในการใช้เงินทุนสำรองจ่าย ตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  [ 27 พ.ค. 2563 ]
แจ้งเวียนผลการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มที่ 1 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 27 พ.ค. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ค. 2563 ]
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ จังหวัดนราธิวาส [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 27 พ.ค. 2563 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ค. 2563 ]
 
 
 
สอบถามการขอข้อมูลข่าวสาร (6 พ.ย. 2561)    อ่าน 498  ตอบ 0  
ขอความอนุเคราห์จัดติดไฟกิ่งริมทาง (19 ส.ค. 2560)    อ่าน 509  ตอบ 0  
ลานคนเดิน (28 เม.ย. 2559)    อ่าน 2662  ตอบ 2  
 
   
เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ในการสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ฯ [ 29 พ.ค. 2563 ]     
ชม0023.1/17699 เรียน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลผ่านการทดดลองปฏิบัติหน้าที่  [ 29 พ.ค. 2563 ]     
ชม0023.2/ว16770 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอสันทราย และอำเภอสารภี เรื่อง แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่ [ 29 พ.ค. 2563 ]     
ชม0023.5/17255 เรียน นายอำเภอจอมทอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 29 พ.ค. 2563 ]     
ชม0023.5/17281 เรียน อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท e-LAAS กรณีนำส่งเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการคืนกรมบัญชีกลาง  [ 29 พ.ค. 2563 ]     
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่องแนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ [ 29 พ.ค. 2563 ]     
ชม0023.5/17244 เรียน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จอมทอง ดอยสะเก็ด แม่แจ่ม เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุเหนุน ฯ [ 29 พ.ค. 2563 ]     
ชม0023.3/17232 เรียน อำเภอเชียงดาว เรื่อง ขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการประกอบรายงานการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 29 พ.ค. 2563 ]     
ชม0023.5/ว518 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน [ 29 พ.ค. 2563 ]     
ชม0023.3/17166 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 29 พ.ค. 2563 ]     
เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ฯ  [ 29 พ.ค. 2563 ]     
ชม0023.5/520 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง โปรแกรม Cucem-K verssion 3.0 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างค่า K [ 29 พ.ค. 2563 ]     
รียน นายอำเภอดอยสะเก็ด สันทราย สันกำแพง แม่ริม แม่ออน เมืองเชียงใหม่ นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่เหียะ นายก ทม.ต้นเปา นายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยฯ  [ 29 พ.ค. 2563 ]     
ชม0023.1/516 เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติหน้าที่ [ 28 พ.ค. 2563 ]     
ชม0023.1/517 เรียน นายอำเภอหางดง เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติหน้าที่ [ 28 พ.ค. 2563 ]     
ชม0023.1/515 เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบถ่ายทอดสด DLA Live Learning [ 28 พ.ค. 2563 ]     
เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาของเอกชนผู้จำหน่ายเตาเผาขยะซึ่งอ้างว่าเตาเผาขยะได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมควบคุมมลพิษ  [ 28 พ.ค. 2563 ]     
ชม0023.1/ว17002 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน [ 28 พ.ค. 2563 ]     
เรียน อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่องการสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งฯ  [ 28 พ.ค. 2563 ]     
ชม0023.3/512 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ [ 28 พ.ค. 2563 ]     
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558