หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
 
 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านปางมะโอ  
 

บ้านดอยฮิมดาว
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.แม่นะ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
ประกาศบัญชีแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565 [ 28 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 10 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเ [ 22 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 16 
 
ทต.แม่นะ ประกาศบัญชีแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565 [ 28 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.แม่นะ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.แม่นะ ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเ [ 22 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.อมก๋อย จดหมายข่าวเทศบาลตำบลอมก๋อย ประจำวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 [ 20 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.ร้องวัวแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เรื่อง รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประ [ 19 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่นะ ประเพณี ลอยกระทง ประจำปี2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.อมก๋อย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2 [ 18 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.ร้องวัวแดง ผู้ตรวจการ กกต.จังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง [ 17 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.แม่นะ วันที่17พ.ย.2564 จัดซุ้มประตู ยี่เป็งรำลึก ด้านหน้าเทศบาลตำบลแม่นะ [ 17 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.แม่นะ วันที่17 พ.ย.2464 คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาคมหมู่บ้าน ร่วมการประชุมปร [ 17 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ร้องวัวแดง โครงการจัดทำแนวกันไฟป่าตามโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง PM 2.5 [ 17 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.แม่นะ วันที่14 พ.ย.2564 ทีมงานเหยี่ยวแดง มอบประสบการณ์ กู้ชีพ+กู้ภัย ให้ลูกหาบ ขึ้นดอย [ 14 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
ทต.แม่นะ วันที่13 พ.ย.2564 ทีมงานกู้ภัยเหยี่ยวแดงขอขอบคุณครอบครัวคุณศรัญญา กิตติคุณไพศาล [ 13 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
ทต.แม่นะ วันที่12 พ.ย.2564 คณะผู้บริหารร่วมกับส่วนงานป้องกันฯเข้าดูสถานที่เพื่อแจกผ้าห่มไ [ 12 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านทับ ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น [ 11 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 31 
ทต.แม่นะ วันที่11 พ.ย.2564 คณะผู้บริหาร บุคลากรเทศบาลตำบลแม่นะเข้าร่วมศึกษาดูแนวทางการจัด [ 11 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
ทต.แม่นะ วันที่11พ.ย.2564 ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าบริเวณเทศบาลตำบลแม่นะ [ 11 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.บ้านทับ การตรวจราชการของผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ [ 11 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 22 
อบต.ศรีดงเย็น ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสำ [ 11 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
 
   
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2804  [ 26 พ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 26 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2793  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.3/ว6697  [ 26 พ.ย. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม (เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2798  [ 25 พ.ย. 2564 ]
สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) กพส. มท 0810.3/ว2797  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2794 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว6671 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 25 พ.ย. 2564 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2796  [ 25 พ.ย. 2564 ]
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ กม. มท 0804.6/ว2773  [ 25 พ.ย. 2564 ]
การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว151  [ 24 พ.ย. 2564 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2776 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ข้อมูลการรับบริการฉีดวัคซีนของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2787  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว6669  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2789  [ 24 พ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.คท. มท 0808.5/ว22 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2784  [ 24 พ.ย. 2564 ]
การประชุมกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว152  [ 23 พ.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อและกำหนดการโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ รุ่นที่ 2 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2756  [ 23 พ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2769  [ 23 พ.ย. 2564 ]
ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว161  [ 23 พ.ย. 2564 ]
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.4/ว2755  [ 22 พ.ย. 2564 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2752 [QR code]  [ 22 พ.ย. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2741 [เอกสารแนบ 1 รุ่น 6] [เอกสารแนบ 2 รุ่น 7] [เอกสารแนบ 3 รุ่น 13]  [ 22 พ.ย. 2564 ]
 
 
 
รบกวนช่วยตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะหมู่ที่ 6 (25 ก.ค. 2564)    อ่าน 152  ตอบ 1  
สอบถามการขอข้อมูลข่าวสาร (29 ธ.ค. 2563)    อ่าน 898  ตอบ 2  
การจัดซื้อจัดจ้าง (4 ส.ค. 2563)    อ่าน 358  ตอบ 0  
 
   
ชม0023.2/ว37472 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสันทราย และอำเภอสารภี) เรื่อง แจ้งมติการประชุมคระกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่( ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่ )  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ชม 0023.2/ว37466  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอแม่ออนและอำเภอกัลยาณิวัฒนา) นายก ทน.ชม และ นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่)  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
 เรียน นอ.เมืองเชียงใหม่ หางดง สันป่าตอง สารภี ฝาง จอมทอง ฮอด เชียงดาว นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่โจ้ เรื่องมาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในช่วงเทศกาลปีใหม่2565  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ชม0023.2/37483  ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ฯ  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ชม0023.3/37492  ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอนำส่งข้อมุลการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 ฉบับแก้ไข  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ชม0023.6/37491  ถึง อำเภอทุกอำเภอ อบจ.ชม ทน.ชม และ ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ชม0023.5/37486 เรียน นายอำเภอสะเมิง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ชม0023./37484 เรียน นายอำเภอสันป่าตอง เรื่อง ขอเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ชม0023.2/37470 ถึง อำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่แตง แม่อาย สันทราย เรื่อง ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามโครงการฝึกอบรมฯ กลับต้นสังกัด ฯ  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ชม0023.2/37471 ถึง อำเภอเชียงดาว เรื่อง ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามโครงการฝึกอบรมฯ กลับต้นสังกัด ฯ  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอแม่ออนและอำเภอกัลยาณิวัฒนา) นายก ทน.ชม และ นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ผลการคัดเลือกประธานสภาเทศบาลเป็นกรรมการผุ้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ชม0023.4/37415  ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ชม0023.3/1623 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอส่งสรุปผลการดำเนินการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2564  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
ชม0023.3/37406  ถึง อำเภอสารภี เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่นฯ  [ 26 พ.ย. 2564 ]    
  เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.ท้องถิ่นอำเภอฝาง ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัด เพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด สถจ.ชมฯ  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
ชม0023.3/37398 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
 เรียน นอ.ทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่องระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ฯ  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
ชม0023.1/37400  เรียน นายอำเภอสันทราย เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
ชม0023.1/1618  เรียน ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หน. ฝ่าย บห.และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทดแทนตำแหน่งว่าง  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
ชม0023.5/37356  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม และนายก ทม.ทุกแห่ง เรื่องซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 25 พ.ย. 2564 ]    
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558
 

facebook
ทต.แม่นะ

facebook
ทต.แม่นะ
ทต.แม่นะ