หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
 

ส้มโอ บ้านแก่งปันเต๊า  
 

หมู่บ้านโฮมสเตย์แม่แมะ
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.แม่นะ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 
 
 
ขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขาดทอ [ 26 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลสายบริหาร [ 24 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 36 
 
อบต.บ้านทับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก [ 17 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ศรีดงเย็น ขอเรียนเชิญกำนันตำบลศรีดงเย็นและผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีดงเย็น เข้าร่วมสังเกตการณ์การป [ 16 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ศรีดงเย็น ขอเรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศร [ 16 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
ทต.อมก๋อย โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 14 
ทต.อมก๋อย โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือ [ 11 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
ทต.อมก๋อย โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one [ 11 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
อบต.ศรีดงเย็น บันทึกการประชุมสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2 [ 9 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศรายงานการประชุมสมัยที่ 3 [ 9 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศปิดการประชุมสมัยที่3ครั้งที่2 [ 9 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 11792 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศปิดการประชุมสมัยที่ 3ครั้งที่ 1 [ 9 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านทับ การรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
ทต.แม่นะ ขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 18 
ทต.อมก๋อย ประกาศเทศบาลตำบลอมก๋อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
อบต.บ้านทับ ประกาศเรื่องยกเลิศประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พ [ 1 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 16 
อบต.ศรีดงเย็น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระรา [ 1 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ยั้งเมิน เรื่อง ประกาศ การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ต่อปี [ 1 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.ยั้งเมิน ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ป [ 31 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.แม่นะ เทศบาลตำบลแม่นะ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติตามโครงการ “รัก [ 28 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.ศรีดงเย็น โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช [ 26 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
 
   
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2841  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๘/๒๕๖๓ สน.คท. มท 0808.3/ว2854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2865  [ 17 ก.ย. 2563 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว74  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนที่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2855  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว2848  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2856  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2849  [ 17 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2842  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15990-16065 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.คท. มท 0808.2/15986-15989 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2563 ]
รายงานปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2840 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2563 ]
ซ้อมการมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ?จังหวัดสะอาด? ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.02/ว2839  [ 16 ก.ย. 2563 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูล เฉพาะปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จพร้อมยืนยันข้อมูลในวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 24.00 นาฬิกา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2837  [ 16 ก.ย. 2563 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2835  [ 16 ก.ย. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15849-15913 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 40 ราย ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2824  [ 15 ก.ย. 2563 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี กค. มท 0803.3/ว2823  [ 15 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15374-15449 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ก.ย. 2563 ]
ขอให้ สถจ. ส่งสำเนาสัญญาเช่าที่เก็บเอกสาร สำเนาจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด สำเนาสัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ปี 2563 และสำรวจค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ข้อมูลอัตราค่าเช่าบ้านต่อเดือนปี 2564 และรายงานข้อมูลการเบิกค่าเช่าบ้านปี 2563 รายบุคคล ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2812 [แบบรายงาน]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 9-10 สน.คท. มท 0808.3/ว2808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2809 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.4/ว2810  [ 14 ก.ย. 2563 ]
ขยายระยะเวลาหลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่มีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ และขยายระยะเวลาการชำระหนี้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว12 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.ย. 2563 ]
 
 
 
การจัดซื้อจัดจ้าง (4 ส.ค. 2563)    อ่าน 13  ตอบ 0  
สอบถามการขอข้อมูลข่าวสาร (6 พ.ย. 2561)    อ่าน 539  ตอบ 0  
ขอความอนุเคราห์จัดติดไฟกิ่งริมทาง (19 ส.ค. 2560)    อ่าน 745  ตอบ 0  
 
   
ชม0023.3/ว29179  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบเเบบสำรวจการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
ชม0023.1/ว0881 เรียน ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
ชม0023.3/ว29195  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
ชม0023.3/ว29154 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง เเจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้เเก่ผู้พิการ ปีงบประมาณ2563 งวดที่4  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง เเจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้เเก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 เดือนกันยายน 2563  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
ชม0023.3/ว29 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เเละมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
ชม0023.3/ว29169 เรียน นายอำเภอสันกำแพง เเละนายอำเภอสารภี เรื่อง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีกาปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
ชม0023.3/ว29152 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง เเนวทางการชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
ชม0023.3/ว29191  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.ชม นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำหนังสือ ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2563  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
ชม0023.3/ว29150 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมเเนวทางการปฏบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่4 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเ  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
ชม0023.3/ว29162  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายก ทน.ชม นายก ทม.ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
ชม0023.1/29168 เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเเม่โจ้ เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
ชม0023.1/29176  เรียน นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  [ 18 ก.ย. 2563 ]    
ชม0023.3/29082  เรียน นายอำเภอแม่อาย เรื่อง ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ให้มารับเอกสารที่จังหวัด  [ 17 ก.ย. 2563 ]    
0023.5/29089 เรียน นายอำเภอไชยปราการ สันป่าตอง นายก ทน.ชม เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฯ เงินอุดหนุนสำรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน  [ 17 ก.ย. 2563 ]    
ชม0023.1/  เรียน ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย สารภี หางดง สันป่าตอง ดอยหล่อ จอมทอง ฮอด ดอยเต่า นายก ทน.ชม นายก ทม.แม่โจ้ เรื่อง การแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำปิงอาจสูงขึ้น จากอิทธิพลของพายุโนอึล  [ 17 ก.ย. 2563 ]    
ชม0023.2/29089  ถึง อำเภอไชยปราการ สันป่าตอง และ ทน.ชม เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฯ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน  [ 17 ก.ย. 2563 ]    
ชม0023.2/29087  ถึง อำเภอทุกอำเภอ ทน.ชม ทม.ทุกแห่ง เรื่อง การยื่นเสนอขอรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯ  [ 17 ก.ย. 2563 ]    
ชม0023.5/29083 เรียน นายอำเภอสันป่ตอง และ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปฯ  [ 17 ก.ย. 2563 ]    
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558