หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศผลการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 22 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแมนะ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและจริยธรรม [ 14 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแมนะ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลแม่นะ [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแม่นะ [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลแม่นะ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่นะ เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)     2      3      4