หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 31 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 25 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร [ 22 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 17 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศเทศบาลตําบลแม่นะ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชนท์ ับซ้อน [ 16 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 16 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
มาตรการการใช้ดุลพินิจให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 15 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลแม่นะ [ 22 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 31 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
   1      2     (3)     4