หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
 

บ้านดอยฮิมดาว

สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี เกษตรอินทรีย์
 
 

การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 29 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 16 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 16 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการส่่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เทศบาลตำบลแม่นะ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลแม่นะ [ 6 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)  
 
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558