หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
เทศบาลตำบล แม่นะ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
“รักษาผืนป่า ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต”
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่นะ
ดอยหลวงเชียงดาว
สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ
ทต.แม่นะ ยินดีรับใช้ประชาชน
เทศบาลตำบลแม่นะ
1
2
3
   
 


การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
 


การส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหรือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อน

การสร้างหรือการพัฒนาการรวมกลุ่ม

ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่
 


การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรามชาติหรือสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 


การส่งเสริมหรือเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การส่งเสริมและอนุรักษ์ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 


การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน

การส่งเสริมและอนุรักษ์ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 


กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรืออบายมุข
 


การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลกรภาครัฐ

การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 089-955-0693
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2558